SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Wszystkie spółki i pracownicy Grupy Noratel są zobowiązani do bezkompromisowej uczciwości i wysokiego standardu prowadzenia działalności we wszystkich dziedzinach, którymi się zajmujemy. Reputacja firmy Noratel jest kapitałem, jaki wypracowaliśmy przez wiele lat działając zgodnie z etyką biznesową. Będziemy pielęgnować i rozwijać tę reputację, przestrzegając naszego kodeksu prowadzenia biznesu. Aby dowieść spełnianie tego zobowiązania, Grupa Noratel przystąpiła do inicjatywy ONZ "Global Compact".  Prezez Zarządu Asle Braathen Tandberg podpisał umowę z sekretarzem generalnym ONZ Ban Ki-Moon w lipcu 2011 roku.

Grupa Noratel przystąpiła do Global Compact ONZ z numerem uczestnika 14485.

Do utrzymania wysokiego poziomu etyki biznesowej, kluczowe znaczenie ma włączenie naszych dostawców do przestrzegania lokalnych przepisów prawnych i regulacji. Nasze relacje z dostawcami opierają się na ich współdziałaniu z naszymi spółkami i pracownikami w celu utrzymania wysokiego poziomu prowadzenia biznesu.